I Concurso Fotográfico “Mirabel do Rosal”

¡Boas a todos/as! ¡Que tal!

Velaquí vos deixo as bases do I Concurso Fotográfico “Mirabel do Rosal”, organizado polo Concello e que terá un premio de 100 € para gastar no comercio da vila. Ademais haberá 3 lotes de produtos de mirabel para as 3 mellores imaxes seguintes ao primeiro premio. O prazo para participar rematará o 10 de xullo de 2019.

 

BASES DO CONCURSO “ O MIRABEL DO ROSAL”

 

TEMÁTICA – A temática responderá ao título do concurso

PARTICIPANTES E FOTOGRAFÍAS – Participará en concurso único, calquera persoa maior de idade. Cada participante presentará unha única fotografía. As fotografías poderán ser en cor ou branco e negro, presentaranse en papel fotográfico cun tamaño de 20X30, sempre pegadas sobre unha cartolina negra DIN A3. – A fotografía deberá ser orixinal, inédita e non ter sido premiada nin recoñecida ou seleccionada noutros concursos. Asemade, deberán estar libres de dereitos que poidan posuír terceiros. – As fotografías nas que aparezan menores de idade concursarán baixo a responsabilidade do autor/a.

FORMA DE PRESENTACIÓN – A fotografía entregarase nun sobre pechado coa indicación “O MIRABEL DO ROSAL” – No mesmo sobre, no dorso levará o pseudónimo do autor/a e o título de dita fotografía. – Noutro sobre pechado irá por fóra o pseudónimo e no interior os seguintes datos: nome, apelidos, enderezo, teléfono, fotocopia DNI ou tarxeta de residencia. O sobre pequeno irá dentro do grande.

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA – As fotografías entregaranse no Rexistro de Entrada do Concello do Rosal de 8 a 15 horas – O prazo rematará o 10 de xullo de 2019 . – Cando a fotografía se presente por correo ou en calquera outro lugar dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, o remitente deberá de comunicalo por fax (nº 986666034) ou por correo electrónico á dirección: orosal@concellodorosal.es o mesmo día no que a presente.

XURADO E FALLO – O xurado estará integrado por membros da organización da Feira do Mirabel ou persoas nas que se delegue en número impar. O fallo do xurado darase a coñecer nos medios de comunicación e nas redes sociais, ademais de comunicalo persoalmente ao gañador/a. Dito fallo farase público antes da celebración da feira que terá lugar o 28 de xullo.

PREMIO – Concederase un único premio de 100 € para utilizar no comercio do Rosal. – 3 lotes de produtos de mirabel para as 3 mellores fotografías seguintes ao primeiro premio

EXPOSICIÓN – Coas fotografías presentadas a concurso realizarase unha exposición na III Feira do Mirabel.

DEREITOS PATRIMONIAIS DE EXPLOTACIÓN DA FOTOGRAFÍA PREMIADA – De conformidade co previsto na Lei de Propiedade Intelectual, o autor da fotografía premiada, sen prexuízo dos dereitos morais que lle corresponden, cede ao concello, co carácter de exclusividade, os dereitos patrimoniais de explotación da fotografía gañadora.

OBRAS NON PREMIADAS – A presentación dunha fotografía a este concurso supón a autorización expresa da súa reprodución en calquera formato que se estime necesario para a divulgación do concurso ao Concello do Rosal especialmente no referido á súa promoción, difusión, comunicación e exhibición, incluídos exposicións, catálogos e páxinas web.

– As obras non premiadas poderán ser devoltas a petición dos seus autores/as entre os meses de de setembro e outubro de 2019, perdendo os seus dereitos no caso de non facelo. No caso de solicitar a devolución por axencia de transporte, correo postal o calquera outro medio, devolveranse a portes debidos.

ACEPTACIÓN DAS BASES – A participación neste concurso supón a aceptación total das presentes bases e do fallo do Xurado. Éste queda facultado para dirimir calquera eventualidade non prevista nelas. – O xurado poderá declarar deserto o premio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies